REKRUTACJA  DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ  I STOPNIA im. EMILA MŁYNARSKIEGO W AUGUSTOWIE

Uwaga! Został przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły do dnia 28 czerwca 2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, informujemy o zmianach w regulaminie i terminach rekrutacji:

  1. Wnioski rekrutacyjne można przesłać drogą pocztową lub scan wniosku drogą mailową na adres psmuz@data.pl do dnia 30 maja 2020r
  2. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej wraz z oryginałem wniosku należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 31 lipca 2020r.
  3. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia w terminie, o którym mowa w pkt. 2, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 28 sierpnia 2020r.
  4. Badanie przydatności odbędzie się w najbliższym możliwym terminie, o którym szkoła poinformuje każdego kandydata niezwłocznie po jego ustaleniu.

W przypadku niejasności pytania proszę kierować na  adres:

psmuz@data.pl

 

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/rekrutacja-do-panstwowej-szkoly-muzycznej-i-stopnia-im-emila-mlynarskiego-w-augustowie/

Skip to content