Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla osób przebywających na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie.

Dokument sporządzono na postawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

Obowiązuje od 01 września 2020r.

I. Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców,opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Dla wszystkich wchodzących obowiązuje nakaz zdezynfekowania rąk za pomocą środka dezynfekcyjnego udostępnionego przy wejściu.
 4. Rodzice, opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
 5. Pobyt rodziców i opiekunów w szkole należy ograniczyć do niezbędnego minimum  i w wyznaczonych obszarach.
 6. Uczniowie, rodzice i opiekunowie mogą być poddawani badaniu temperatury ciała przez personel szkoły.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu. Rodzice lub opiekunowie odizolowanego ucznia zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 8. Wszystkim przebywającym na terenie szkoły zaleca się zakrycie ust i nosa we wspólnych częściach budynku (korytarz), jeżeli nie ma możliwości zachowania wymaganego dystansu od innych osób  Z zalecenia zakrywania ust i nosa zwolnieni są tylko uczniowie i nauczyciele w trakcie zajęć lekcyjnych.
 9. Obowiązują ogólne zasady higieny: utrzymanie czystości rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Nauczyciele wietrzą sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są codziennie dezynfekowane po zakończonych zajęciach.

 

II. Organizacja korzystania z zasobów szkoły

 1. Dyrektor szkoły może wyznaczyć strefy, w których obowiązuje zakaz przebywania.
 2. Z zasobów szkoły może korzystać wyłącznie uczeń zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych. Jeżeli uczeń miał kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji nie może korzystać z możliwości przebywania na terenie szkoły.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do wyjaśniania uczniowi zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, do wietrzenia co najmniej raz na godzinę sal, w których są organizowane lekcje, przypominania uczniom o regularnym myciu rąk.
 4. Pomoce dydaktyczne wykorzystuje się w sposób ograniczający ilość osób mających z nimi kontakt. W miarę możliwości po każdorazowym wykorzystaniu pomocy naukowej przez jedną osobę (ucznia lub nauczyciela) powinna być ona zdezynfekowana przed przekazaniem kolejnemu użytkownikowi.
 5. Wypożyczenia instrumentów dokonuje się na pełny rok szkolny. W przypadku wcześniejszego zwrotu – instrument przed przekazaniem kolejnemu uczniowie zostaje poddany dezynfekcji. W przypadku braku możliwości dezynfekcji instrumentu muzycznego ze względu na możliwość jego uszkodzenia – instrument musi być odłożony w bezpiecznym miejscu na okres zapewniający zminimalizowanie zagrożenia zarażeniem się chorobą wirusową poprzez kolejnego użytkownika.

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Na terenie  szkoły znajdują się wykazy numerów telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala lub służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Wewnątrz budynku szkoły (przy wejściu) – umożliwione jest skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk, jak również informacja o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie.
 4. Codziennie będzie prowadzony monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal udostępnianych uczniom, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, a także takich elementów, jak klawiatury, włączniki itp.
 5. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. Ściśle przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe maseczki, przyłbice.
 7. Zapewniona jest codzienna dezynfekcja toalet.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, które nie miały styczności z osobami poddanymi izolacji lub kwarantannie.
 2. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują o swoim stanie zdrowia.
 3. Wprowadza się obowiązek śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub https://www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących przepisów prawa dotyczących pandemii.
 4. W przypadku niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, każda osoba będzie niezwłocznie odizolowana, zostanie wstrzymana możliwość korzystania z zasobów szkoły przez inne osoby oraz nastąpi powiadomienie właściwej miejscowej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba sugerująca podejrzenie zakażenia, będzie poddawany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). obowiązuje procedura zastosowania się do indywidualnych zaleceń wydawanych przez inspektorat sanitarny.

>V. Zmiany w trybie pracy szkoły
W przypadku zmian stanu zagrożenia epidemicznego dyrektor szkoły może w trybie natychmiastowym podjąć dodatkowe działania i wprowadzić rozwiązania wpływające na organizację pracy szkoły.

Dyrektor szkoły
Dariusz Michałowski

 

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/procedury-bezpieczenstwa-w-czasie-pandemii-dla-osob-przebywajacych-na-terenie-panstwowej-szkoly-muzycznej-i-stopnia-im-emila-mlynarskiego-w-augustowie/

Skip to content