Historia Szkoły

Państwowa szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego mieści się w trzech budynkach z 1829 roku usytuowanych obok siebie stanowiących kompleks zwany „Dawną Pocztą”.
„Zespół Dawnej Poczty” (z rejestru nr 30 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) powstał w 1829 roku
dsc00254według typowego wzoru Henryka Marconiego dla obsługi poczty na trakcie bitym kowieńskim.
Apartamenty „Dawnej Poczty” gościły wiele znamienitych osobistości, m.in. Helenę, żonę Wielkiego Księcia Michała Pawłowicza, brata cara Aleksandra II.
1 września 1853r jadła tu obiad królowa Niderlandów Anna, siostra Cara Mikołaja I.
Od 1862r po otwarciu kolei petersburskiej kompleks spełniał funkcję typowej poczty.
Po II wojnie światowej budynki poczty pozostawały w ruinie. W 1963 roku zakończono ich odbudowę.
W środkowej części powstał hotel. Prawe skrzydło zajęła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, w lewym znalazła się siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W 1979 roku decyzją naczelnika miasta kompleks budynków wraz z przyległym terenem przekazano dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Augustowie.
W latach 1974 – 1976 szkoła muzyczna w Augustowie była filią suwalskiej szkoły muzycznej, której dyrektorem był Jacek Puchnowki.
Z dniem 1 września 1976 roku zarządzeniem ówczesnego Ministra Kultury została powołana Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Augustowie. Jej dyrektorem został mgr Andrzej Rząca. Pierwszymi nauczycielami szkoły byli: Bożena Mickiewicz, Eugeniusz Ajdamach, Anna Gisztarowicz – Białobłocka, Halina Osiecka, Andrzej Rząca.
Adaptacja budynków „zespołu dawnej poczty” na potrzeby szkoły, organizacja bazy dydaktycznej, organizowanie życia muzycznego w mieście – to niewątpliwie największe zasługi  dsc00245dyrektora Rzący.
W latach 80 – tych obok istniejących już klas fortepianu, akordeonu, skrzypiec i wiolonczeli powstają klasy instrumentów dętych drewnianych. Przełom lat 80 – tych zaznacza się sukcesami szkoły na arenie ogólnopolskiej (akordeon, skrzypce). Rozwija się działalność organizatorska – cykliczne konkursy wiolonczelowe i akordeonowe.
W roku 1992 zostaje otwarta klasa gitary  sukcesy na konkursach regionalnych, krajowych i międzynarodowych).
Od roku 1995 do 2005 dyrektorem szkoły był mgr Tadeusz Giedrojć. Szkoła kontynuuje swe najlepsze tradycje. Następuje dalszy rozwój działalności dydaktyczno – wychowawczej. Przy współpracy z miejskim wydziałem edukacji powstaje program edukacji muzycznej obejmujący uczniów szkół podstawowych z terenu miasta. Dzięki podejmowanym inicjatywom i pozyskiwanym sponsorom szkoła staje się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego w mieście. Od roku 1999 organizowane są tu letnie festiwale muzyczne pod nazwą „Augustowskie Spotkania Zespołów Kameralnych”.
W roku 1998 została otwarta znakomicie rozwijająca się klasa perkusji. Rok szkolny 2000/2001 przynosi szereg sukcesów uczniów w konkursach, także międzynarodowych – fortepianowym w Suwałkach oraz akordeonowym w Kownie.
W roku 2005 dyrektorem szkoły został mgr Dariusz Michałowski, dynamicznie rozwijający działalność edukacyjną i artystyczne życie szkoły. Z jego inicjatywy we wrześniu 2007 roku otwarto w Augustowie Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w specjalności gitary, a w rok później – fortepianu. Dzięki temu w Szkole Muzycznej w Augustowie można uczestniczyć w seminariach i lekcjach otwartych z udziałem najwybitniejszych autorytetów pedagogicznych w kraju.
W kwietniu 2008 roku zorganizowano I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny, przyciągający rzesze młodych pianistów z kraju i zagranicy i inspirujący do artystycznej rywalizacji.

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/historia-szkoly/

Skip to content