Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona BIP Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Prywatna Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Raport z oceny dostępności strony pobierz

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Anuszkiewicz.
 • E-mail: psmzuz@data.pl
 • Telefon: 87 643 36 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie
 • Adres: ul. Wybickiego 1; 16 -300 Augustów
 • E-mail: psmuz@data.pl
 • Telefon: 87 643 36 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada trzy oddzielne budynki.

Do budynku głównego (B)  prowadzi jedno  wejście od ulicy Legionów, które jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz na parterze budynku głównego (B).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze  budynku głównego (B).

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma informacji głosowych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje i oświadczenia

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  im. Emila Młynarskiego w Augustowie dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo na naszej stronie. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  im. Emila Młynarskiego w Augustowie nie posiada aplikacji mobilnych.

Permalink do tego artykułu: https://szkola-muzyczna.com.pl/deklaracja-dostepnosci/

Skip to content